Cocon geeft een kans op een nieuw begin

Een cocon is een beschermend omhulsel, stevig maar ook transparant. Dit is tevens de visie van Cocon Beschermingsbewind.

 • Bescherming, gekaderd binnen de wettelijke waarborg van meerderjarigenbewind.
 • Transparant door duidelijke afspraken en heldere informatie.
 • Respect door erkenning van persoonlijke normen, groei en eigen ontwikkeling.

Van oudsher af zijn er mensen die niet voldoende zelfredzaam zijn voor wat betreft hun financiële administratie. Zij ontvangen soms ondersteuning van familie of goede kennissen. Echter in de huidige samenleving valt voor steeds meer mensen het sociale netwerk weg en ook ondersteuning vanuit de familie is niet altijd fijn.

Geldzaken voelen voor veel mensen toch privé. Enige afstand werkt dan vaak beter. Ook kan een professioneel kantoor soms meer voor elkaar krijgen bij instanties en de cliënt beter sturen.

Beschermingsbewind kan de oplossing bieden. Het geeft naast budgetbeheer meer ondersteuning omdat bewindvoering van rechtswege extra taken omvat zoals aanvragen van toeslagen/kwijtscheldingen en of bijzondere bijstand, belastingaangifte box 1, zorgen dat de cliënt verzekerd is en het inkomen op orde maken. Bij kleine schulden zal getracht worden een onderhandse regeling te treffen en bij problematische schulden zal voor cliënt een traject schuldhulpverlening worden gestart - naast de bewindvoering.

Wat is beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een maatregel die door de rechtbank wordt uitgesproken ter bescherming van het inkomen en financiële vermogen van meerderjarigen die door lichamelijke of geestelijke onmacht niet in staat zijn hun eigen financiële belangen te behartigen. Het zorgt voor overzicht en rust. De aangewezen bewindvoerder moet jaarlijks aan de rechtbank verantwoording afleggen over zijn handelingen. Hiermee wordt een wettelijke waarborg gevormd zodat financiële zaken in vertrouwde handen zijn.

In een eerste vrijblijvend gesprek wordt gekeken of een aanmelding voor beschermingsbewind de oplossing kan zijn. Vervolgens zal dan een aanvraag tot beschermingsbewind worden opgesteld en ingediend bij de rechtbank. Er wordt een speciale beheerrekening geopend bij de bewindvoerder waar het inkomen op gestort wordt. Deze rekening wordt gebruikt om vaste lasten te betalen en wekelijks wordt een vast bedrag aan leefgeld op de eigen bankrekening gestort.

Alle post die te maken heeft met inkomsten en uitgaven kan naar de bewindvoerder worden doorgestuurd. Instanties worden hiervoor ook aan geschreven door de bewindvoerder. Hierdoor ontstaat er voor de cliënt meer ruimte en rust om zich te richten op andere stappen naar zelfstandigheid en hebben de woonbegeleiders of andere hulpverleners meer tijd en mogelijkheden om zich te richten op de hulpvraag van cliënt zonder steeds weer geconfronteerd te worden met de problemen van financiële administratie.

Het zorgt voor overzicht en rust.

Het hebben van een goed lopende administratie en financiële huishouding is voor veel mensen een basis van waaruit zij weer verder kunnen. Als er schulden zijn wordt er gekeken welke oplossing er mogelijk is. Bij problematische schulden zal schuldhulpverlening naast de bewindvoering worden ingeschakeld.

Voor wie is beschermingsbewind bedoeld

Indien...

 • de post niet (meer) opengemaakt wordt
 • de controle en het overzicht van financiën kwijt is zodat er schulden of dubbele betalingen ontstaan
 • hulp nodig is om het budget op orde te houden
 • door lichamelijke oorzaken, leeftijd of verstandelijke beperking het te ingewikkeld is om alle financiële zaken zelf te regelen

kan beschermingsbewind ondersteuning geven.

De cliënt kan hier zelf om verzoeken of zich laten aanmelden bij Cocon Beschermingsbewind.

Taken van bewindvoering

Welke taken vallen wel onder bewindvoering:

 • Aanvragen beschermingsbewind.
 • In kaart brengen van inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen; beschrijven boedel.
 • Inkomen op orde brengen door het aan vragen van bijzondere bijstand, toeslagen en/of kwijtscheldingen.
 • Regelen van een wa- en inboedelverzekering en eventueel in overleg uitvaartverzekering.
 • Een budgetplan opstellen en uitvoeren van betalingen en leefgeld volgens dit plan.
 • Belastingaangifte box 1 (regulier inkomen) verzorgen.
 • Betalingsregelingen treffen bij kleine achterstanden.
 • Bereikbaar zijn voor de cliënt - spreekuurcontact.
 • Per kwartaal een overzicht van mutaties verstrekken aan de cliënt.
 • Jaarlijks rekening en verantwoording afleggen bij de rechtbank en cliënt.

Welke taken vallen niet onder bewindvoering:

 • Regelen van problematische schulden.
 • Bewind bij ondernemersactiviteiten.
 • Hulp bij ingewikkelde nalatenschap.
 • Verkoop van onroerend goed of aandelen.
 • Huisvesting verzorgen.
 • Aanmelden bij UWV.
 • Aanvragen van paspoort of identiteitsbewijs.
 • Aangifte IB in box 1 voor meerdere oude jaren in één keer en aangifte in box 2 of 3.

Wat zijn de kosten

Bewindvoering
De vergoedingen voor de bewindvoerder worden jaarlijks vastgesteld door de rechtbanken in het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK).

Indien het voorkomt dat er meer werkzaamheden moeten worden verricht boven de door de LOVCK gestelde norm, of werkzaamheden die niet onder de taakstelling vallen, dan zal de bewindvoerder aan de Kantonrechter toestemming vragen om extra uren in rekening te mogen brengen.

Als u een inkomen op bijstandsniveau heeft is het mogelijk dat u via bijzondere bijstand in aanmerking komt voor vergoeding van de kosten. Cocon Beschermingsbewind zal dit dan voor u aanvragen.

Naast beschermingsbewind is er ook budgetbeheer

Budgetbeheer is minder veelomvattend en wordt niet via de Rechtbank aangevraagd en getoetst. Het is puur het beheren van de financiën en de cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor de financiële administratie.

Er wordt een overeenkomst opgesteld waarbij de cliënt een machtiging afgeeft voor budgetbeheer. Vervolgens wordt een budgetplan opgesteld van waaruit gewerkt wordt. Alle inkomsten zoals salaris, uitkering, toeslagen, kinderbijslag etc. worden op een speciale rekening gestort die op naam van de cliënt staat maar wordt beheerd door Cocon Beschermingsbewind. Van deze rekening worden alle vaste lasten betaald en het wekelijkse huishoudgeld overgeboekt naar de privé-rekening van de cliënt. Daarnaast wordt geprobeerd een reserve te sparen voor onvoorziene uitgaven.

Het verschil tussen beschermingsbewind en budgetbeheer ligt voornamelijk in de taakverdeling. Bij budgetbeheer zal de cliënt een bepaalde mate van zelfredzaamheid moeten hebben om wijzigingen op tijd door te geven, belastingzaken zelf te regelen, kwijtscheldingen/toeslagen zelf aan te vragen, post door te sturen etc.

Kleinschalig met persoonlijke aandacht en betrokkenheid

Annette Druijf Mijn naam is Annette Druijf en sinds 1 januari 2012 ben ik gestart als zelfstandig beschermingsbewindvoerder. Na diverse jaren als schuldhulpverlener te hebben gewerkt in Amsterdam, Zaandam en Hoorn heb ik de stap genomen om als zelfstandig beschermingsbewindvoerder een eigen bureau te starten. Na gesprekken op de Rechtbank over mijn kennis en kwaliteiten heb ik toestemming gekregen om dit vak uit te oefenen en ben op de lijst van benoembare bewindvoerders geplaatst.

Mijn doel is om ondersteuning te bieden aan cliënten om hun financiële huishouding en administratieve verplichtingen inzichtelijk te maken, te bewaken en te beheren door middel van beschermingsbewind.

Respect en vertrouwen zijn hierbij de sleutelwoorden.

Sinds mijn 18e werk ik. Via administratief medewerkster op een makelaarskantoor ben ik terecht gekomen bij een accountantskantoor waar ik 17 jaar gewerkt heb. Via avondstudie heb ik mijn kennis vergroot en op peil gehouden en door praktijkervaring mijn bekwaamheden gevormd. In 2007 heb ik de overstap gemaakt naar sociaal werk. Via studie en stage heb ik bij de gemeente Zaanstad/maatschappelijk werk gewerkt als assistent-casemanager op een open inlooploket voor sociaal-juridische vragen. Vervolgens ben ik gaan werken als schuldhulpverlener. Begonnen als junior schuldhulpverlener heb ik mij ontwikkeld tot senior-schuldhulpverlener met een eigen case-load en omzetverantwoordelijke taken. Gedetacheerd geweest op diverse aanbestedingen en daarnaast werd ik belast met het inwerken van nieuwe collega's en begeleiden van stagiaires.

Ik ben een positief ingesteld persoon die gelooft in kansen geven en creatief kan omgaan met onverwachte ontwikkelingen. Ik kan goed prioriteiten stellen. Ben betrokken bij mijn cliënten doch weet mijn grenzen te stellen en kan duidelijk zijn in mijn voorwaarden. Door al deze kennis en ervaringen te combineren ben ik in staat dit vak met plezier en deskundigheid uit te voeren. Kleinschalig met persoonlijke aandacht en betrokkenheid. Ik sta in contact met 2 andere bewindvoerderskantoren voor achtervang en calamiteiten. Daarnaast ben ik aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders, en bij CBP aangemeld onder meldingsnummer m1520955.

Contactgegevens

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u via onderstaande gegevens contact opnemen. Afspraken vinden plaats door middel van huisbezoek of op locatie van de hulpverlenende instantie.

 

Cocon Beschermingsbewind
Postbus 143
1670 AC Medemblik

T: 0227 - 823523
M: 06 - 16 78 02 09
E:

Bankreknr. NLABNA 0536673586
KVK 54214165
BTW NL187740082B01

Disclaimer

www.coconbewind.nl wijst ten aanzien van de website www.coconbewind.nl u op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van www.coconbewind.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiƩren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van www.coconbewind.nl.

De op deze website getoonde informatie wordt door www.coconbewind.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. www.coconbewind.nl behoudt zich het recht voor, om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

www.coconbewind.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Oeps... de pagina die u zoekt kan niet gevonden worden

Dit kan te maken hebben dat het adres onjuist is getypt of dat deze pagina niet meer bestaat. Graag verwijzen wij u naar de homepagina van Cocon bewind.